Vreme Naročite se
Tiskovna konferenca KGZS na kmetiji Čerin v Savljah
Brez končne razsodbe ne bo običajnega pridelka
Klara Lovenjak KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 17. februar 2023 ob 13:50

Odpri galerijo

Roman Žveglič, Ivan Čerin in Pavel Zatler

Problematika glede sklepa ustavnega sodišča (z dne 16. 6. 2022) s katerim je prepovedalo uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na območju ožjega vodovarstvenega območja vodarn Kleče in Šentvid, je bila glavna tema minule tiskovne konference. Organizirali so jo na družinski kmetiji Ivana Čerina iz Savelj, ki na tem območju obdeluje kmetijske površine. Ukvarjajo se s prirejo mleka, njegovo predelavo v mlečne izdelke ter pridelavo in prodajo sezonske zelenjave. Zaradi izpada pridelka je bila v lanskem letu kmetija delno oškodovana prav zaradi omenjenega sklepa.

»Začasna prepoved uporabe zajema tudi fitofarmacevtska sredstva, ki so sicer dovoljena v ekološki pridelavi,« je uvodoma dejal Roman Žveglič, predsednik KGZ in povedal, da je kmete o prepovedi obvestila inšpekcija. »KGZS je lani avgusta na Ustavno sodišče naslovila zahtevo o določitvi in povrnitve škode. Odgovorili so, da bodo zadevo prednostno obravnavali, vendar do danes – sredine februarja 2023 – še vedno nismo prejeli končne razsodbe. Septembra lani smo organizirali sestanek z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom in kmetijsko ministrico Ireno Šinko. KGZS je predlagala, da se na površinah, ki ležijo na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I), uvede ekološko kmetovanje, na VVO II in VVO III pa naj se sklep ustavnega sodišča izbriše. Ministra sta se s tem strinjala, vendar na odločitev ustavnega sodišča ne moreta vplivati, zato še vedno čakamo razsodbo.« Žveglič nadaljuje, da je kmetovanje na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) zakonsko regulirano in kmetje upoštevajo vse omejitve. To potrjujejo tudi analize pitne vode, kjer mejne vrednosti FFS niso bile nikoli prekoračene ali presežene, kar navaja celo ustavno sodišče v svoji začasni uredbi.

ONEMOGOČENO NAČRTOVANJE IN KMETOVANJE

»Oškodovanih je 89 lastnikov kmetij, ki pridelujejo hrano na skupno 86 hektarjih, največ je travinja in travno-deteljnih mešanic, 17 hektarjev zelenjadnic, 14 hektarjev ozimnih žit, 8 hektarjev špargljev in dobrih 5 hektarjev krompirja. Prepoved uporabe FFS je vplivala na izpad pridelka krompirja in zelenjadnic, saj so to rastline, ki v rastni dobi potrebujejo učinkovito varstvo pred škodljivci (gosenice, sovke, pršce, uši na kapusnicah, solatnicah in plodovkah, listna pegavost na pesi in poru, črna pegavost na korenju, …). V februarju je skrajni čas, da kmetje načrtujejo kolobar in nabavijo semena, sadike, gnojila in FFS, vendar zaradi zadržanja te izvedbe, težko kar koli načrtujejo in kmetujejo.«

KGZS zato zahteva pripravo tehnoloških navodil za pridelavo brez FFS, pristojno ministrstvo pa naj določi višino odškodnine za povračilo škode zaradi izpada prihodkov. »Zato ponovno pozivamo Ustavno sodišče, da problematiko čim prej obravnava in poda končno razsodbo ter kmete ne pušča v negotovosti, prepuščene same sebi,« poziva Žveglič in dodaja, da bodo ministru za naravne vire in prosto izročili poziv za takojšno rešitev problematike na vodovarstvenih območjih ljubljanskega polja.

Zaradi začasne odredbe Ustavnega sodišča 89 lastnikov oziroma kmetij na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ne more kmetovati.

Pavel Zatler, ki živi in kmetuje v Savljah in je član komisije za vodovarstvena področja pri KGZS, je izpostavil, da ministrstvo za naravne vire in prostor ter kmetijsko ministrstvo, nimata pripravljenega nikakršnega prihodnjega načrta, ne glede na to kakšna bo razsodba ustavnega sodišča. Nadalje je pojasnil, da črpanje vode na tem območju poteka že več kot sto let in nikoli ni bilo težav z onesnaženostjo vode, delno tudi zaradi naravnih danosti, saj debela plast peska deluje kot filter, ki očisti vodo. »V njej zaradi kmetovanja še nikoli niso odkrili ničesar spornega. Se pa pojavljajo druge težave, vendar se o njih ne razglablja. Na vodovarstvenih območjih se vedno izpostavlja le problem kmetijstva, zato moramo kmetje že vrsto let upoštevati določene omejitve. Naknadno so bile omejitve pri rabi FFS spremenjene, zato je bila dovoljena uporaba manj nevarnih FFS, večina nevarnih, pa strogo prepovedana. Trenutno - po zadnjem sklepu - pa so prepovedana vsa FFS, tudi tista, ko so dovoljena v ekološkem kmetijstvu. Sredi lanskega leta smo imeli polna polja pridelkov, vendar jih je veliko propadlo, saj agrotehničnih ukrepov nismo smeli izpeljati do konca.«

»Če samooskrba ni prioriteta, naj sprejmejo trajno prepoved uporabe FFS, zagotovijo naj odkup zemljišč in vsa ta zemljišča spremenijo v parke, kjer bo vse nadzorovano. Za ta odkup bo potrebnega precej denarja, še več pa potem za vzdrževanje parkov. Če je samooskrba še aktualna, pa je potrebno zagotoviti pridelavo hrane še naprej,« sklene Zatler.

Zatler našteje največje dejavnike tveganja na tem vodovarstvenem območju: »Promet na meteorno neurejenih prometnicah, naselitev povezana z neurejenim odvajanjem komunalnih in tehnoloških padavinskih voda zaradi uničene ali poškodovane javne kanalizacije. Nadaljnji dejavniki tveganja so nelegalni posegi v prostor – nelegalna odlagališča, odkopi gramoza in proda ter neurejena skladišča nevarnih in škodljivih snovi. Tudi kmetijska dejavnost je dejavnik tveganja, temu ne oporekamo, vendar ne največji, še manj pa edini. Dodal pa bi še onesnaževanje iz zraka, ki se večinoma zanemarja (izpusti toplarn, zračni promet, …).« Zatler zato predlaga celovito presojo okoljskih vplivov na vodonosnikih, ki bi jih bilo potrebno prenesti v uredbo o vodovarstvenem področja ljubljanskega polja in sklene, da odločitev ustavnega sodišča vendarle pričakujejo v kratkem, saj morajo načrtovati kolobar.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 20. Mar 2023 at 09:46

50886 ogledov

Stop največji črni gradnji v Sloveniji!
V zadnjem času skoraj ne mine teden brez novice, da želi župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković tudi z represijo in uporabo nasilja, do konca zgraditi kanalizacijski kanal C0 na območju ljubljanskega vodonosnika. Gradnja neusmiljeno poteka, kljub vedno novim razkritim nepravilnostim, med drugim tudi zadnjo, da za sporno gradnjo kanala C0 investitor (MOL) potrebuje pravnomočno okoljevarstveno soglasje, vendar ga nima."Nam kradejo, vi jih pa varujete," je odmevalo med kmeti. "Na kateri strani zakona ste policaji?"Minuli teden je tako na izredni seji v Državnem zboru Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za okoljske presoje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dejala, da gradnja na spornem odseku kanala C0 ni zakonita. To pomeni, da MOL na kritičnem delu, kjer se nahajajo črpališča 90 odstotkov vse pitne vode za Ljubljančane, ne sme graditi kanalizacije, dokler ne pridobi vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje. Kljub vsem znanim dejstvom pa nihče od pristojnih ne ukrepa in MOL gradnjo nadaljuje, kar je nedopustno. In ker nihče ne ukrepa, so se minuli teden množičneje aktivirali kmetje, ki so že vrsto let glavni branitelji ljubljanske pitne vode in hkrati tudi lastniki zemljišč na Ljubljanskem polju. Kljub temu, da je tako policija kot varnostna služba, ki jo najema MOL, na gradbišču nad njimi že večkrat izvajala nasilje, da jih je ljubljanski župan nezakonito razlastil ter dosegel nezakonito in protiustavno kategorizacijo zasebnih zemljišč poti za namen izgradnje kanala C0, se ne predajajo in vztrajajo pri zaustavitvi gradnje čez sporno ozemlje.Minuli petek so zato na svoji zemlji, ki je trenutno gradbišče kanalizacijskega kanala, organizirali kmečki punt in se tja pripeljali z več kot 70 traktorji, pri njihovi nameri pa jih podprlo veliko, tokrat največje število Ljubljančanov in podpornikov iz drugih krajev. Zbrane je pričakalo veliko število policajev, mestnih redarjev in najetih varnostnikov s strani MOL, ki so protestnikom z zaporo ceste želeli preprečiti dostop do gradbišča. Tam so gradbinci zasedli zemljišča z ograjami, znotraj pa je bilo polno predstavnikov varnostne službe. Zapora protestnikov ni odvrnila, zato so se do lokacije prebili čez travnike, kjer so skupaj s traktoristi na povsem miroljuben način opozorili širno Slovenijo na največjo črno gradnjo, ki trenutno poteka v naši državi. »Ti protesti se bodo ponavljali vsak petek, ker pravna država ne deluje več,« je dejal Brane Grad, lastnik več zemljišč na območju gradnje spornega kanala C0 in ponovno izpostavil, da so kmetom zasedli zemljišča in jim nezakonito odvzeli dostop do svoje lastnine.

Fri, 17. Mar 2023 at 07:46

821 ogledov

Odvzem govedi in prepoved nadaljnje reje
Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan in direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt, sta včeraj predstavila ugotovitve inšpekcijskih nadzorov ter stanje na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem. Ugotovili so več kršitev glede goveda, devet živali je poginilo. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave v soboto, 11. marca 2023 opravila inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem v naselju Podgora, Kotlje. Pri nadzoru so ugotovili več kršitev pri reji in bivanjskih razmerah govedi, ki so jih redili na pregledanem kmetijskem gospodarstvu. Podpečan je dejal, da je bilo higiensko stanje v hlevu zelo slabo, pitne vode in krme v času nadzora govedo ni imelo na voljo. Našli so osem poginjenih goved, kasneje je poginilo še eno. Patolog je pri raztelesbi kadavrov v prebavilih (kapici) našel ostanke folije, kar je eden od možnih vzrokov za pogin. Uradni veterinar je odredil trajni odvzem preostalih trinajstih goved na kmetiji in trajno prepovedal rejo govedi. Živali so s kmetije odpeljali že včeraj, ko bo zaključen upravno inšpekcijski postopek, pa bo uradni veterinar ali izvedel prekrškovni postopek ali pa naznanil kaznivo dejanje.Direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt je dejal, da je Inšpektorat v letih 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki zaradi neoznačenosti govedi, v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter znova v letu 2022 zaradi neoznačenih živali (postopek še vedno traja). Po uradni dolžnosti je kmetijska inšpektorica že 24. novembra lani ugotovila, da je bilo 19 govedi od 22 neoznačenih, tri so bile le delno označene, prav tako nista bili označeni dve teleti. Kmetijska inšpektorica je izdala ureditveno odločbo, da mora stranka do 1. januarja 2023 živali oštevilčiti, uvedla je tudi prekrškovni postopek po Zakonu o živinoreji. 10. marca je kmetijska inšpektorica pri ponovnem ogledu kmetije našla eno poginjeno žival ter obvestila številko 112, upravni postopek pa še ni zaključen.Dr. Branko Podpečan je ob tej priložnosti pozval vse imetnike živali, da so realni in kritični glede zmožnosti ustrezne oskrbe vseh svojih živali. Če ugotovijo, da niso zmožni zagotoviti ustreznih pogojev za rejo zaradi pomanjkanje krme za živali, naj le-te čimprej oddajo oz. poiščejo pomoč. Rejce je tudi pozval, naj vedno pokličejo veterinarja za veterinarsko pomoč, ko zaznajo zdravstvene težave pri živalih, da bi se podobnim dogodkom, kot je bil ta, lahko v čim večji meri izognili. Omenil je tudi, da statistični podatki kažejo, da je tovrstnih primerov od pet do šest na leto, vzroki pa so različni, pogosto zelo osebni, zaradi starosti, invalidnosti, težav z alkoholom, finančnega zloma…, in podobno.

Thu, 16. Mar 2023 at 11:33

612 ogledov

Situacija na trgu z mlekom je "popolna hinavščina"
Presežek mleka na trgu, padajoče odkupne cene mleka in bistveno prenizek dohodek kmetov. Te težave so ponavljajoče se teme, ko gre za dejavnost prireje mleka in označujejo trenutno situacijo.Vhodni stroški se na evropskih kmetijah še niso vrnili na realno raven, zlasti ne pri cenah mineralnih gnojil. Tudi cene elektrike so še vedno nesprejemljivo visoke za kmete, obrestne mere pa še naprej naraščajo.V mlekarnah pravijo, da je padec cene mleka posledica večjih svetovnih zalog in nihanja povpraševanja po mleku in mlečnih izdelkih. Kmetje po vsej Evropi pa odgovarjajo, da je bila lani ob vseh podražitvah, rast odkupne cene mleka veliko bolj postopna, zdaj, ko se stvari dejansko umirjajo in se trg stabilizira, pa je znižanje cene takojšnje in zelo očitno. Prepričani so, da cena pada prehitro in iz popolnoma napačnih razlogov.Mednarodne cene gnojil v zadnjem času padajo, vendar so njihovi prodajalci očitno precej nenaklonjeni to prenesti na stranke. Teh težav oz,. zadržkov pa nimajo pri zniževanju cen mleka, ugotavljajo kmetje, ki trenutno situacijo na trgu z mlekom ocenjujejo kot "popolno hinavščino"."Rejci krav molznic v Evropi so trenutno priča padcu cen, kar ogroža njihove kmetije," je izjavil predsednik EMB Kjartan Poulsen. Po kratkem obdobju cen, ki so skoraj pokrile stroške, sta naraščajoči obseg in vse manjše povpraševanje povzročila škodljivo neravnovesje na trgu.Razmere na trgu so težke, v mnogih evropskih državah - tudi pri nas - pa politični odločevalci dopuščajo trgovcem, da s trgovskih polic počasi potiskajo domače nacionalne blagovne znamke in jih nadomeščajo z izdelki iz tujine, kupljenimi po dampinških cenah. V Evropi že potekajo močni protesti proti nepoštenim trgovskim praksam (Belgija in Francija). Politiki bi morali posredovati in narediti konec temu nepoštenemu vedenju, saj bomo brez ustrezne regulacije kmalu dosegli točko, ko bo že preveč izrinjenih in uničenih, poti nazaj pa ne bo več.Slovenija: Povprečna odkupna cena mleka je v februarju znašala 51,70 EUR/100 kg, medtem, ko je še januarja dosegala 53,73 EUR/100 kg.

Thu, 16. Mar 2023 at 09:03

525 ogledov

Nizozemski kmetje so proteste spremenili v zmago na volitvah
Na Nizozemskem so ustanovili Kmečko državljansko gibanje, ki je po pričakovanjih doseglo visok rezultat na deželnih volitvah. Na Poljskem bodo tožili kmetijskega ministra, ker je zavajal kmete. V treh državah je napovedan splošni protest in oblikovanje skupnega foruma.Evropski kmetje se vse bolj bojijo za prihodnost in preživetje, kar nakazujejo tudi z organiziranjem protestov. Te dni so se podali na bolgarske ulice, ker nasprotujejo uvozu žita in sončnic iz Ukrajine.Kmečka stranka na NizozemskemNa Nizozemskem ima ta oblika odpora tudi politične konotacije. V tej državi so včeraj potekale deželne volitve, ki so določile sestavo senata, med strankami pa je bilo tudi Kmečko državljansko gibanje (Boer Burger Beweging - BBB). Kot pišejo Nizozemski mediji je BBB v sredo pretreslo politično krajino na Nizozemskem in zmagalo na pokrajinskih volitvah, ki določajo sestavo senata. Prvi rezultati kažejo, da je osvojilo kar 15 od skupno 75 sedežev v senatu, s pooblastili za blokiranje zakonov, sprejetih v spodnjem domu parlamenta. Konservativna stranka VVD premierja Marka Rutteja je padla z 12 na 10 sedežev.BBB meni, da je problem onesnaženosti kmetij z dušikom pretiran in da bodo omejitve, ki jih načrtuje sedanja vlada, povzročile zaprtje kmetij in pomanjkanje hrane.Vodja BBB Caroline van der Plas je za The Hague dejala, da so volilni rezultati "neopisljivi".Tožba proti ministruNa Poljskem so kmetje od začetka leta na ulicah. Opozarjajo na težke razmere na trgu, padec cen žita na svetovnih borzah, vojno, ki je povzročila naval blaga čez vzhodno mejo in kmetijstvo v tej državi z nizkimi cenami postavila ob zid.Poudarjajo, da se počutijo izigrane s strani vlade. Podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Henryk Kowalczy je kmetom svetoval, naj pridelek žit skladiščijo, a so zaradi padca cen zdaj na izgubi in zato razmišljajo o njegovi tožbi."Prešteli smo vsaj šest javnih govorov Henryka Kowalczyka kot podpredsednika vlade in ministra za kmetijstvo, v katerih je trdil, da bi morali kmetje narediti zaloge žita, ker se bodo odkupne cene dvignile. To je rekel kot predstavnik poljske vlade, zavajal je kmete in jih izpostavil strašnim izgubam," je povedal Bronisław Węglewski, predsednik kmetijske zbornice Lodź.Kmetje so razočarani, saj se cene njihovih pridelkov nižajo, povpraševanja po njih pa skorajda ni. Nova setev je pred vrati, vložki pa vse dražji.Tamkajšnji sindikat kmetov Solidarnost je napovedal nadaljevanje protesta proti uvozu sladkorja in perutnine iz Ukrajine, podobnega mnenja pa sta tudi ostali kmečki organizaciji Agrounia in Prevareno selo. Splošni protest v Varšavi je vse bolj verjeten.Združeni kmetjeTudi področne organizacije iz Poljske, Romunije in Bolgarije so napovedale oblikovanje skupnega foruma in vabile tudi druge države, da se jim pridružijo. Njihovo povabilo je bilo naslovljeno na Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta, ministre za kmetijstvo in evropske poslance. Predstaviti poskušajo probleme, ki ne dosežejo Evropske komisije, katere politika nima nobene povezave z realnostjo na terenu.Ponavljajo, da so največji problem ostanki ukrajinskega žita v teh državah in da pritiska ne zdržijo več. Bolgarija opozarja, da se žita iz EU in Ukrajine ne smejo mešati, ker so pridelana po različnih tehnologijah. Sredstva, ki so v EU prepovedana, so v Ukrajini dovoljena. Upravičeno se sprašujejo, zakaj se jim zapoveduje določeno pridelavo in upoštevanje stroge zakonodaje, ko pa to v tem primeru to sploh ni pomembno.Janusz Wojciechowski, komisar Evropske komisije za kmetijstvo umirja razmere. Napovedal je, da je le vprašanje dni, kdaj bo odobrena pomoč, ki jo pripravljajo za Poljsko, Romunijo in Bolgarijo - države, ki so zaradi uvoza iz Ukrajine najbolj prizadete. Jasno je, da bodo sredstva aktivirana iz kriznih rezerv, vprašanje pa je če je to res prava rešitev.

Wed, 15. Mar 2023 at 09:15

1128 ogledov

Kmečki punt na gradbišču kanala C0
Prvi, “kmečki punt”, se bo odvil na lokaciji gradnje kanalizacijskega kanala v petek, 17. marca 2023, ob 13:45 pri gradbišču kanala C0, ob Obvozni (Nemški) cesti (gradbišče se nahaja po Nemški cesti iz smeri Ježica proti Šentvidu. Približno na sredini Nemške ceste je izvoz na desno na široko makadamsko cesto s tablo “Separacija in betonarna Šuštar”). Kot navajajo navodila organizatorjev bo tam avto s slovensko zastavo. Po približno 700 m makadama parkirajte ob desni strani. Shod bo potekal približno 200 m naprej od mesta za parkiranje. Pot do kraja protesta bo označena, tam bodo tudi ljudje, ki vas bodo usmerili. Obujte primerno obutev za travnik in prinesite slovenske zastave in transparente! Kmetje in drugi, ki jim je mar za čisto pitno vodo vas vabijo, da se jim pridružite in jih podprete.Drugi protest pripravljajo pred vrati mestne občine Ljubljana, v ponedeljek 20. marca 2023, ob 14:30. Protest bo širše narave proti zanemarjanju ljubljanskega zdravstva in ogrožanju čiste pitne vode.

Wed, 15. Mar 2023 at 08:39

582 ogledov

Pisani smrčki
... Vse to so radovedni smrčki pri govedu s katerimi se srečujemo na terenih. Vedno radovedno ovohavajo naše fotoaparate in jih z veseljem tudi obliznejo in tako na njih pustijo svoj pečat.
Teme
Ljubljansko polje Kmetija Čerin Prepoved FFS Ljubljana SLOVENIJA

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASAlen  Osenjak

NAJBOLJ OBISKANO

Tiskovna konferenca KGZS na kmetiji Čerin v Savljah