Vreme Naročite se
Slabih krav ni, le pravilno jih moramo oskrbeti
Andrej Jereb je odličen poznavalec kmetijstva doma in po svetu. Že več kot desetletje delo opravlja v podjetju vzdrževanja molzne opreme in govori iz prakse, marsikje sodeluje s svojim znanjem in izkušnjami ter rejce uči upravljanja s čredo krav.
Klara Nahtigal KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 10. februar 2021 ob 13:35

Odpri galerijo

Ima svoj pogled na prirejo mleka in s svojimi prepričanji ne ovinkari. Ne zanika, da rejci v tem trenutku nimajo več rezerv, da so potisnjeni ob steno in prirejajo z izgubo ter da z izgubo tudi prodajajo. Njegovo svetovanje obsega veliko uspešnih primerov, s predpostavko, da rejci njegova navodila vse leto dosledno upoštevajo. Kako zelo je pri tem uspešen, pa med drugim dokazujejo vrhunski rezultati v reji molznic na kmetiji njegovega bratranca, ki je v zadnjih letih s pomočjo pravega svetovanja prišel med najboljše reje v Sloveniji. »Slabih krav ni, so samo slabo oskrbljene,« brez pomislekov pove in nadaljuje, da nas na področju prehrane krav in uporabe molznih robotov čaka še veliko dela.

»Včasih mi pot prekriža rejec, ki izrazi željo po nakupu molznega robota, ker si želi manj opravka s kravami. Takšno razmišljanje me odbije. Robota mora kupiti rejec, ki ima krave rad. Res bo manj časa preživel v hlevu, ampak bo s kravami povezan prek drugih orodij.« Veliko težavo v naših rejah prepoznava tudi v tem, da večina kmetov nima izračunanih stroškov prireje. »Praviloma bi moral rejec vsako leto narediti temeljito analizo vseh stroškov, česar pa ne delajo, potem pa so presenečeni, ko je pod črto minus.«

Ne spreglejte, s klikom na naslovnico polistajte in naročite knjigo BOLEZNI GOVEDA IN DROBNICE. Naročila sprejemamo tudi na tel št. 01 473 53 79 in e-naslovu karmen@czd-kmeckiglas.si 

Kako uspešni ste pri širitvi znanja o sodobnem pristopu krmljenja in upravljanja s čredo?

Moje svetovanje obsega veliko primerov, ki so uspešni le, če me rejci poslušajo in se vse leto dosledno držijo navodil. To pa velikokrat ni enostavno, saj so kmetje hkrati poljedelci, strojniki, na koncu pa še rejci in zato velikokrat krave trpijo. Za kravo si je treba vzeti čas, ki ga bo bogato poplačala. Da sem dosegel to stopnjo svetovanja in spremljajoče rezultate, pa sem se učil od italijanskega svetovalca za prehrano krav molznic. Predvsem so tukaj pomembne izkušnje in pozornost na drobne malenkosti. Vendar pa tudi vrhunski svetovalec za prehrano ne pomaga veliko, če rejca ne naučiš, kako znanje pravilno uporabiti. Najtežje je delati z ljudmi, živali so veliko bolj hvaležne.

Znanje o mlekarstvu, s poudarkom na prehrani krav, ste torej iskali v tujini?

Da. Treba je videti in izkusiti stvari, ogromno pa pri tem pomagajo internet in plačljivi seminarji. Če si s tem malo zasvojen, ti ni žal ne denarja in ne časa. Večina naših kmetijskih svetovalcev se mora žal veliko ukvarjati z birokracijo in izpolnjevanjem vlog za ministrstvo in agencije, zato jim za ostalo zmanjka časa. Veliko naših najuspešnejših in vrhunskih rejcev ima zato svetovalca iz tujine.

Nam lahko predstavite primer dobre prakse?

Mladi rejec iz bližnje okolice je pred petimi leti postavil nov hlev. Takrat je imel 11 krav črno-bele pasme in povprečno mlečnost v standardni laktaciji 6400 litrov. Z molzno opremo, ki jo je kupil v našem podjetju, je opremil hlev in začel sem ga učiti. Danes ima rejec 45 krav s povprečno mlečnostjo, ki dosega že skorajda 11.000 litrov in se dosledno drži mojih navodil. Rejcem na začetku običajno napišem letni načrt in sproti dodajam izboljšave ter ga preverjam. Zato jih vsak mesec tudi obiščem, preverim njihovo delo, včasih pa jih peljem tudi v tujino na ogled dobrih praks.

Vstopite v svet kmetijstva korak pred drugimi. BERITE Kmečki glas. Letni naročniki tiskane izdaje časopisa imajo dostop do spletnih novic na portalu Kmečki glas BREZPLAČEN. S klikom na pasico preverite cenik in spoznajte še druge naročniške ugodnosti. VABLJENI V NAŠO DRUŽBO. 

Noben sistem molže torej ni najboljši?

Ravno zato obstajajo različni sistemi. Kot je nekomu ljubše poletje, je drugemu zima. Nekomu je ljubši robot, drugemu molzišče. Zato pravim, da tisti rejec, ki ima v hlevu molznega robota in s črno-belimi kravami ne priredi 10.000 litrov, dela izgubo, saj ne izkoristi potenciala, ki bi ga lahko dosegel. Pri 500.000 litrih mleka je strošek molže na robotu za 1,5 centa dražji. Marsikateri rejec, ki se je odločal med molziščem in robotom, je raje izbral molzišče – da opazuje vsako kravo posebej in se ne ukvarja z računalniškimi podatki. Kdor načina delovanja robota ne razume, običajno nanj slabo molze, vendar tega velikokrat ne prizna. Prvo leto molže na robotu je leto učenja za rejca, drugo leto pa naj bi že dosegal boljše rezultate, pri nas se pa dogaja ravno obratno in rezultati so takšni, kot so.

S katerimi težavami se rejci najpogosteje soočajo pri molznem robotu?

Največ težav imajo s kravami »zamudnicami«. 5 % krav namreč robota ne obiskuje dovolj pogosto. To so krave proti koncu laktacije, ki v robotu dobijo malo krmil in zato prenehajo z obiski. Zato zvonijo alarmi, ki rejce spravljalo v slabo voljo. Zlato pravilo je, da molznega robota krava v povprečju skozi celo laktacijo obišče 2,7-krat na dan. To pa ni tako lahko doseči, kot se sliši.

Tisti rejec, ki pravi, da robot slabo dela ali da ima v hlevu slabe krave, naj se postavi pred ogledalo in si to trikrat ponovi ter si nato odgovori na naslednja vprašanja: Ali krava prosto izbira, kje je? Ali krava sama določa, kaj bo jedla? Ali krava sama očisti ležišče?

 

Slabe krave torej ne obstajajo?

Slabih krav ni, so samo slabo oskrbljene in žal je treba to včasih povedati tudi na glas. Treba se je odločiti in pravi kmet, s srcem in dušo, bo naredil vse za živali in to je zame pravi rejec.

Velika težava so tudi stroški prireje, ki so relativni in odvisni predvsem od količine prirejenega mleka.

Strošek prehrane naj bi se gibal med 50 in 60 % od cene mleka. Če so pod 50 %, je rejec na dobri strani, če je nad 60 %, pa se mora vprašati po rezervi. Marsikateri rejec ne ve, kakšen je strošek po litru mleka, in obstajajo tudi primeri, ko je strošek po litru mleka 21 centov, kar je absolutno preveč. Naj omenim, da vem za rejca, ki ima strošek prehrane skoraj osem evrov na kravo na dan. Pravijo, da je to absolutno predrago in izguba, dokler ne povem, da te krave na dan molzejo po 48 litrov mleka. Pri takšni mlečnosti strošek torej ni visok, te visokoproizvodne krave pa potrebujejo tako drag obrok, ker bodo v 150 dneh osemenjene in breje, zato moramo poskrbeti, da jim nadomestimo vso energijo, sicer sploh ne bo prišlo do pojatve. V drugi skupini krav je strošek prehrane 3,7 evra po kravi na dan, molzejo pa 32 litrov. V odstotkih gre za boljšo razliko, ampak v tej skupini je krava že breja in pred presušitvijo. Ko potegneš pod črto skupni seštevek, rezultat črede ni slab.

Kako pri nas rešiti težavo s prehitrim izločanjem krav in podaljšati dolžino proizvodne dobe?

To je težava, saj pri nas praktično ni starih krav, čeprav večina evropskih svetovalcev pravi, da stara krava »dela« denar. Če telica teli pri 24 mesecih, stroške vzreje pokrije komaj 39. mesec. Če teli s 26 meseci, pa komaj 42. mesec. In težava je, da ta krava denar ustvarja le eno laktacijo, potem je pa že izločena zaradi težav z nogami in neplodnostjo, vse to pa velikokrat povzroča nepravilna prehrana, nekaj pa tudi neustrezni pogoji namestitve. Pri nas je povprečno trajanje laktacije v rejah 2,6 do 2,8, redke so reje, kjer se povprečje laktacije približuje številki 4. Dolgoročen cilj vsake reje naj bi bil podaljšati za eno laktacijo več.

Zaskrbljujoče je, da pri nas vsak dan ugasnejo približno tri kmetije in lahko se nam zgodi, da bomo v nekaj letih priredili premalo mleka. Veliki rejci ne bodo mogli tako hitro nadoknaditi količin mleka, ki jih namolzejo majhni. Lani je bilo v A-kontroli 1300 krav manj in nad tem podatkom se lahko zamislimo.

Kaj pa uporaba seksiranega semena in embrio transferja?

Seksirano seme uporabljamo predvsem za osemenitev telic, ker je dokazana ekonomika sledeča. V Sloveniji je praksa, da še kar potrebujemo 30 % novih živali vsako leto. Npr. čreda 30 krav potrebuje 10 telic na leto. Potrebujemo 10 doz seksiranega semena za osemenitev telic in dobimo 8 do 9 teličk, kar je več kot dovolj. Pri osemenitvi najboljših krav v čredi je malo manjša možnost za uspešno osemenitev, pri čemer je treba upoštevati zgolj štiriurno okno osemenitve, saj je seksirano seme »utrujeno« in je uspešnost osemenitve zato manjša. Vse ostale krave osemenimo s semenom plemenskih bikov za prirejo mesa, njihova teleta pa prodamo. S tem lahko pokrijemo stroške nabave semena, stroške veterinarja in osemenitve. Pri lisasti pasmi tega ne potrebujemo, ker se telički prodajajo brez težav.

Embrio transferja  se poslužuje zelo malo rejcev, čeprav je to najhitrejša pot za genetski napredek črede. Ne vem ali je to strah pred novim ali pa sploh ne vedo, da ta možnost obstaja. V tujini je ogromno čred kjer prevladujejo potomke njihovih najboljših živali. Zelo malo rejcev tudi genotipizira mlade živali. Tukaj je še veliko rezerve, ki jo potrebno izkoristit.

Ali pri izbiri posegati po semenu slovenskih ali tujih plemenskih bikov?

Med slovenskimi in tujimi biki ni velike razlike. Slovenski biki so namreč potomci elitnih tujih bikov in najboljših slovenskih bikovskih mater. Zato težava niso geni, ampak oskrba živali od prvega dne, ko se povrže telička. Takrat mora rejec dojeti, da se mu je povrgla slovenska zmagovalka. Resda ne bo vsaki uspelo, ampak zanj bo zmagovalka, če bo v 2. in 3. ter nadaljnjih laktacijah molzla več kot 12.000 litrov mleka. To bo tudi potrditev njegovega dobrega dela. Telička nikoli ne sme zboleti za pljučnico in ima lahko le enkrat drisko, sicer ni več primerna za vrhunsko rejo. Žival za pleme prav tako ne spada na rešetke, ampak potrebuje nastlano ležalno površino, da se spočije, najboljšo prehrano in dovolj prostora, tega pa rejci velikokrat ne želijo razumeti. Jaz to primerjam z družino, kjer starši jedo dobro, otroci pa najboljše. Tako je treba gledati tudi v hlevu, mlada živina je namreč rejčeva prihodnost, ki jo zagotavlja le dobro in vestno delo.

Dogaja se menjava generacij na kmetijah, kot sami pravite, pa prihodnost kmetijstva ni najbolj »rožnata«, sploh v dejavnosti prireje mleka na območjih s težjimi obdelovalnimi pogoji. Trenutno izvažamo 30 % prirejenega mleka, se nam lahko zgodi, da ga bo v prihodnje primanjkovalo?

Marsikatera kmetija bo ugasnila, sploh na območjih s težjimi obdelovalnimi pogoji, če ne bo kmetijska politika ubrala druge smeri. Tam bo v najslabšem primeru v 20 letih vse zaraščeno. V novi skupni kmetijski politiki bi naša država lahko sama določala o načinu subvencioniranja, vendar težavo predstavljajo močni lobiji, ki želijo, da vse ostane tako, kot je bilo do sedaj. Govorim tudi o ljudeh, ki so upravičeni do izplačila visokih subvencij, pa prav veliko ne pridelajo, ampak se le prijavljajo v prave programe, ki prinašajo največ subvencij. In to je velika težava, ki se je ne zavedajo ali pa se je nočejo zavedati »pisarniški« ljudje, ki ne hodijo po terenu, na koncu pa odločajo o kmetijstvu. Nekoč sem že dejal, da naj se subvencije izplačujejo na prodane pridelke glede na pogoje pridelave. Hribovski kmet bi moral za vsak liter prodanega mleka in prirejenega mesa prejeti veliko več kot kmet iz ravnine, ker ima več stroškov. Če smo ukinili subvencijo na dojilje, pa bi jo lahko namenili vzreji slovenskih bikov.

Naši državi manjka pametna politika subvencioniranja, kar pa je težko doseči, če vsakih nekaj mesecev menjamo kmetijskega ministra.

 

Kaj menite o odkupni ceni mleka?

Odkupna cena mleka je prenizka, realno bi morala biti 40 centov ali nekaj več, ne pa 31 centov za liter. Veliko našega mleka prodamo v Italijo, kar je zanimivo glede na to, da je polovica tamkajšnjih mlekarn v lasti Lactalisa. To namreč pomeni, da po malenkost višjih cenah prodajamo istemu lastniku. Ta nepovezanost prodajalcev mleka pa znižuje ceno slovenskega mleka. Je pa res, da je vedno dobro imeti odprtih več prodajnih poti.

Kaj svetujete mladim rejcem, ki se odločajo za prevzem kmetij in nadaljevanje tradicije?

Čim večkrat obiščite kmetije v tujini. Pojdite na prakso za pol leta v Nemčijo ali Avstrijo na podobno kmetijo, kot je vaša, kjer se boste srečali z dobro prakso. Spoznali boste drugačne delovne navade, različne sisteme reje, skratka pridobili boste življenjske izkušnje in to je najboljša naložba v prihodnost slovenske živinoreje.

»Večina najboljših slovenskih rejcev krav molznic išče znanje v tujini. Veliko najboljših sodeluje s kmetijskimi svetovalci iz tujine.«

Kmečki glas. NAJVEČ NOVIC ZA NAJNIŽJO CENO

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 2. Mar 2021 at 14:02

0 ogledov

11 dejstev o kmetijstvu
Pred približno 105.000 leti so ljudje začeli nabirati »divja« semena, pred 15.000 leti pa so nomadska plemena začela z udomačitvijo prašičev. Pred 13.500 leti so na Kitajskem že začeli gojiti riž, Kolumbova izmenjava je v Novi svet prinesla široko paleto pridelkov, novi načini namakanja pa so kmetijstvu omogočili širjenje tam, kjer drugače sploh ne bi bilo mogoče. Okoli leta 1880 so izumili traktor, ki je omogočil učinkovitejše oranje polj. Prvi namakalni sistem pa so bili zgrajeni približno 7000 let pred našim štetjem v Mezopotamiji, ki so vključevali kanale, dolge več kot kilometer in široke deset metrov. Zanimivostim o kmetijstvu nekoč in danes ni konca – nekaj teh pa lahko preberete v zgornji predstavitvi.

Tue, 2. Mar 2021 at 08:11

0 ogledov

Potrebuje tehnologijo z zahoda
V zadnjih šestih letih in po več sankcijah proti Rusiji, ruski trg z mlekom še ni uspel postati konkurenčen na mednarodni ravni. Njegov sicer rastoč, a počasen razvoj, pa kaže močno potrebo po zahodnih tehnologijah. Domača prireja mleka Embargo je v Rusiji izzval dva glavna trenda. Na eni strani se je trg mleka soočil s pomanjkanjem surovine, kar je resno oviralo predelavo mleka v izdelke, pripravljene za prodajo, po drugi strani pa je spodbudil lokalno industrijsko prirejo mleka. Da bi zapolnili manjkajoče količine mleka iz uvoza, so domača podjetja začela z razvojem dejavnosti prireje mleka. Po podatkih od leta 2014 do 2019, se je količina prirejenega mleka povečala s 14,3 na 16,9 milijona ton, vendar pa večja prireja mleka še ni bila dovolj za zagotovitev konkurenčne cene in kakovosti. Zlasti cena je imela v zadnjih šestih letih ključno vlogo pri razvoju trga mleka in mlečnih izdelkov. V Rusiji lokalno povpraševanje po mlečnih izdelkih na prebivalca ostaja nizko prav zaradi visokih cen mleka in mlečnih izdelkov. Povprečna poraba mleka na prebivalca v Rusiji znaša 158,5 kg na leto, v Evropi pa 306 kg na leto. Rusko gospodarstvo se je nato leta 2018 soočilo s krizo, ki je povzročila upad že tako šibke kupne moči. Razmere so se ponovile leta 2020 zaradi sprejetih protikoronskih ukrepov. Ruski trg z mlekom, ki se je že ves čas soočal z resnimi težavami, zato ni imel velikih možnosti za okrevanje, ruski mlečni izdelki pa so posledično postali predragi za domače kupce. Na povišanje cen surovega mleka pa so vplivali tudi ukrepi vlade za ureditev trga in kakovosti mlečnih izdelkov. Podatki iz leta 2020 kažejo, da so se s povečanjem prireje mleka in upadom kupne moči, nekoliko povečale ruske zaloge. EkoNiva-APK je vodilno podjetje v prireji mleka v Rusiji in Evropi. Skupaj je na farmi približno 203.300 glav, vključno s 105.000 kravami molznicami (na dan 11.01.2021). V zadnjih nekaj letih je podjetje obstoječe mlekarne rekonstruiralo in nadgradilo z uporabo najsodobnejših živinorejskih praks. Devetindevetdeset odstotkov mleka, ki ga priredi EkoNiva, se prodaja kot mleko Premium (najvišji razred po kakovosti v ruskem sistemu klasifikacije). Danone Group, Tulskiy Molochny Kombinat OJSC in Liskinskiy Gormolzavod LLC so nekateri od partnerjev - predelovalcev, ki sodelujejo z EkoNivo. Tuja podjetja Podjetja, ki se ukvarjajo s prirejo mleka v Rusiji so po deležih naslednja: EkoNiva (nemško podjetje) s 3,8 % tržnim deležem, več drugih podjetij v državni lasti z 2,2 % deležem, Agrokompleks (rusko podjetje) z 1,3 % in druga podjetja z manj kot 0,8 % od vse prireje mleka. Med predelovalci mleka si vodilni položaj delita francoski Danone s 7,5 % tržnim deležem in ameriški PepsiCo (znan kot Wimm Bill Dann za mlečne izdelke v Rusiji) s 7,2 % deležem, ruski Molvest z 2,3 %, ruski Kosmos Group z 2,2 % in druga podjetja z manj kot 2 % tržnim deležem. Ruski trg mlečnih izdelkov tako večinoma oblikuje nekaj tujih, vladnih in številnih manjših lokalnih podjetij, ki pa cenovno ne morejo konkurirati mednarodnim podjetjem, poleg tega pa so na policah trgovskih verig večinoma le mlečni izdelki Danone, Wimm Bill Dan in EkoNiva. Mlekarne priznavajo, da potrebujejo učinkovitejšo tehnologijo za predelavo mleka v cenejše izdelke, večina ruskih proizvodnih obratov pa nujno potrebuje tudi modernizacijo. Poleg tega so številni predelovalci povsem odvisni od uvožene surovine - mleka. Izboljšave na trgu Na ruskem trgu z mlekom vendarle obstajajo nekateri pomembni trendi izboljšanja. V zadnjih dveh letih so številna lokalna podjetja beležila več kot 30 % večjo prirejo, lokalni sirarji pa imajo še posebej dobro rast prodaje. Rusija je s poenostavljenim postopkom certificiranja pridobila tudi posebno dovoljenje za izvoz mlečnih izdelkov na Japonsko, Kitajsko in v Vietnam. Izvoz mleka in mlečnih izdelkov iz Rusije zato od leta 2018 še naprej raste. Vrednost izvoza je leta 2018 znašala 294 milijonov ameriških dolarjev, leta 2019 325 milijonov dolarjev in 380 milijonov dolarjev leta 2020. Novi trgi, kot so Japonska, Vietnam in Kitajska, lahko v prihodnje znatno povečajo njihov obseg izvoza. Trende potrošnje na ruskem trgu, tako kot drugje po svetu, večinoma spodbuja naraščajoča zavest o zdravi prehrani. Na žalost kmetov in podjetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, je zato veliko kupcev iz svoje prehrane izločilo ali znatno zmanjšalo prav uživanje mlečnih izdelkov. Leta 2019 se je poraba mleka in kefirja v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 2,5 %, povečalo pa se je povpraševanje po siru in jogurtu. Povpraševanje po prehransko "zdravih" izdelkih narašča po vsem svetu, pri izkoriščanju tega trenda pa so najuspešnejša zahodna podjetja, ki skrbno upoštevajo želje kupcev. Evropskemu trgu z mlekom ruski ponuja pomembne priložnosti za nove kupce, majhno konkurenco na trgu, dostopno delovno silo in državne subvencije. Počasna, a stabilna rast ruskega trga z mlekom v zadnjih treh letih zato kljub vsemu kaže na dobre naložbene možnosti in pripravljenost za nadaljnji razvoj.

Mon, 1. Mar 2021 at 08:28

128 ogledov

Prodaja senenega mleka močno raste
Leta 2020 se je ponovno povečalo povpraševanje po avstrijskem senenem mleku in mlečnih izdelkih iz tega mleka. "Veseli smo, da kupci posegajo po avstrijskem senenem mleku. Zahvaljujoč temu zaupanju so tudi naša podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo tega mleka dobro prestala minule zahtevne čase," je v sporočilu za javnost zapisal Karl Neuhofer, predsednik združenja (ARGE) Heumilch. Po podatkih avstrijske ARGE so podjetja v preteklem letu predelala 510 milijonov kilogramov senenega mleka. Doplačilo po kilogramu senenega mleka pa je znašalo med 5 in 7 centov, kar pomeni za okoli 30 milijonov evrov dodane vrednosti za avstrijske kmete, ki prirejajo seneno mleko. "Prodaja izdelkov iz senenega mleka v domači trgovini s hrano se je povečala za devet odstotkov na približno 154,8 milijona evrov," je povedala Christiane Mösl, generalna direktorica ARGE Heumilch. Trajnost in biotska raznovrstnost"Trajnost in biotska raznovrstnost, imata za kupce vse pomembnejšo vlogo, izdelki iz senenega mleka pa izpolnjujejo vse njune pogoje," pojasnjuje Christiane Mösl. Kmetje, ki prirejajo seneno mleko s svojim načinom kmetovanja odločilno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti – to pa je tudi sporočilo komunikacijske kampanje ARGE Heumilch za leto 2021, ki se glasi: "Seno mleka je dobrega okusa, ker vsebuje toliko biotske raznovrstnosti".Klasični televizijski in tiskani oglasi, oglasi na spletu in na družabnih omrežjih se osredotočajo prav na trajnostni način kmetovanja. Izdani priročniki in knjižica z recepti »Popolno kuhanje« zdrženja Heumilch, pa prav tako opozarjajo na omenjeni osrednji temi. Raste tudi nemški trg s senenim mlekom Nemčija je že leta najpomembnejši izvozni trg za avstrijsko seneno mleko in mlečne izdelke. Da bi seneno mleko lahko še uspešneje tržili, so v Heumilch-u leta 2019 sklenili sodelovanje še z nemškimi kmeti, ki prirejajo seneno mleko. Rast količine senenega mleka je tudi v Nemčiji zelo pozitivna - leta 2020 so mlekarne predelale že približno 65 milijonov kilogramov senenega mleka. V želji bo še večji ozaveščenosti o prednostih senenega mleka, bo ARGE Heumilch letos v Nemčiji začel z obsežno informacijsko kampanjo. »Z našo prvo akcijo, ki je potekala lani, smo uspeli pritegniti večjo pozornost na nemškem trgu. Letos bodo nemški kupci že bolje obveščeni o prednostih senenega mleka za okolje in biotsko raznovrstnost,« je dejala Mösl v sporočilu za javnost.ARGE Heumilch združuje približno 8000 kmetov, ki prirejajo seneno mleko in približno 80 predelovalcev tega mleka. ARGE je številka 1 v prireji in trženju senenega mleka v Evropi, člani združenja pa delajo v skladu s strogimi predpisi, pod nadzorom neodvisnih in z državo potrjenih pristojnih služb. Heumilch GTS Zato samo izdelki z določenim logotipom - zajamčena tradicionalna posebnost - za kravje seneno mleko ter ovčje in kozje seneno mleko, pomenijo posebno zaščito za še večjo kakovost ter pristnost. Seneno mleko mora biti v vsej Evropi prirejeno na enak način in pod enakimi pogoji. Z označbo zajamčena tradicionalna posebnost se zaščiti predvsem receptura ali način pridelave ali predelave. Sama proizvodnja ni omejena na določeno geografsko območje, saj lahko te kmetijske pridelke ali živila proizvajajo vsi, ki se držijo predpisane recepture, postopka in oblike.

Mon, 22. Feb 2021 at 09:33

244 ogledov

Košarica z jajci naj bo pisana
Na kmetiji vzrejata jerebičaste kokoši, ki nesejo jajca z belo-kremno jajčno lupino, darkshell črne kokoši s čokoladno rjavo jajčno lupino, greenshell plave z zelenomodro lupino, jantarne kokoši, ki nesejo jajca z rjavo lupino ter križance trikolor in sussex, ne manjkajo pa niti štajerska kokoš in lohmann rjava. 29-letni Uroš v zadnjem obdobju ugotavlja dva zelo pozitivna trenda na področju samooskrbe. "Čedalje več mladih se odloča za nakup kokoši nesnic in samooskrbo z jajci. Pred leti so k nam po kokoši hodili pretežno starejši ljudje, zdaj pa se zanje odločajo predvsem mlade družine. Drugi zanimiv trend pa je, da narašča tudi število rejcev, ki se za nesnice odločijo z namenom prireje in prodaje jajc." Njihova uspešna zgodba, povezana s perutnino sega v leto 1978, ko sta Robertova starša Jože in Marija začela z rejo nesnic in prodajo jajc. Kasneje se je Robert specializiral zgolj za vzrejo in bil pred šestimi leti še zaposlen kot reševalec, potem pa je ostal doma zaradi povečanja jate, dograditve hleva in Uroševega velikega zanimanja za vzrejo jarkic. Danes sta tako na kmetiji oba zaposlena za poln delovni čas, na pomoč pa vedno radi priskočijo tudi oba Uroševa brata Gregor in Alen ter njihova mati Milena. Uroš Šraj Zanimivo video vsebino s kmetije Šraj si lahko ogledate na spodnji povezavi: Uroš je v tej dejavnosti hitro prepoznal priložnost, veliko povpraševanje po jarkicah, ki ga njihova ponudba le stežka dohaja, kljub že večkratnim širitvam hleva, pa potrjuje njegovo pravilno odločitev. "Kupci imajo preprosto radi naše kokoši, saj nas ponudnikov jarkic na trgu ni malo," pove Uroš in doda, da so prvi hlev zgradili 1991 leta, potem smo ga že vsaj trikrat še povečali. Oče Robert si je namreč zadal zelo visoke standarde kakovosti, kar je na dolgi rok veliko prispevalo k širitvi njihove dejavnosti. Kupci želijo prilagodljive in robustne kokoši Na kmetiji kupijo in vhlevijo enodnevne piščančke iz različnih slovenskih in tujih valilnic, odvisno od križancev različnih pasem, ki jih vzrejajo. "Še deset let nazaj smo vzrejali le najbolj običajne rjave kokoši nesnice, potem smo začeli izbiro širiti. Začeli smo s slovenskimi tradicionalnimi križanci (grahasta in črna kokoš), nadaljevali z leghorni, ki so v Sloveniji še vedno precej podcenjeni ter dodali še slovensko avtohtono pasmo - štajersko kokoš." "Nadalje smo ugodili tudi povpraševanju po novih, posebnih križancih različnih pasem, glede na njihovo operjenost in težo ter v zadnjih letih tudi glede na barvo jajčne lupine. Kupci si namreč želijo kokoši, ki nesejo jajca z zelenomodro jajčno lupino, temno, kremno, belo, skratka na koncu si želijo košarice pisanih jajc – kar je trenutno tudi najnovejši trend." Na kmetiji zato vzrejajo preko petnajst različnih križancev kokoši, z dobavo posebnih imajo zato nekoliko več dela in potrebne logistike. Uroš ugotavlja, da čeprav je rjava nesnica, z dobavo katere ni nikakršnih težav, najbolj ekonomična in produktivna za farmsko rejo, pa za dvoriščne rejce morda ni najbolj primerna. Tega se na trgu že čedalje bolj zavedajo, zato raje izbirajo bolj ekstenzivne, prilagodljivejše in robustnejše kokoši. Ljubiteljski in tržni rejci perutnine, ne spreglejte priročnika Založbe Kmečki glas PERUTNINA - reja kokoši, pur, gosi, rac in prepelic. Polistate in naročite ga lahko s klikom na spodnjo pasico.   Vzreja mešanih jat Posebnost na njihovi kmetiji je vzreja mešanih jat v hlevski talni reji. To je smiselno zato, ker njihovi kupci kupujejo pretežno mešane jate jarkic, pri čemer je prednost, da se kokoši med seboj že poznajo, slabost pa, da je takšna vzreja zahtevnejša. "Imamo štiri hleve, v katerih na leto lahko vzredimo 30.000 živali," pove Uroš, oče Robert pa nadaljuje, da je pri mešanih jatah nekoliko težje obvladovati hierarhijo. "Vmes so vedno podrejene kokoši, ki potrebujejo več podpore rejca, kar pa nam brez veliko znanja in prizadevanja ne bi tako dobro uspevalo." Spomni se, kako so se v 70-ih letih učili zgolj z izkušnjami, podprtimi z drobno Jatino brošuro o tehnologiji vzreje jarčk. "Ko je takrat pri vaši založbi izšla prva knjiga o reji perutnine, je bila to za nas velika pridobitev, še vedno pa smo se učili iz turnusa v turnus, iz leta v leto in tako dosegli današnji nivo, na katerega smo zelo ponosni. Kakovost pa je seveda tista, ki jo je treba ves čas vzdrževati za uspešno nadaljnjo delo." Uroš dopolni očeta in izpostavi pomen najvišje kakovosti živali, s katero so si ustvarili trg in prepoznavno ime. "To pa zahteva veliko prisotnosti v hlevih, več preventive in zaščite živali." Jarkica v vzreji zaužije sedem kilogramov krme Jarkice v 18. tednu začnejo nesti prva jajčka, prodajajo pa jih že prej, čeprav si njihove stranke največkrat želijo kokoši, ki že nesejo. "V štirih hlevih za vzrejo živali ves čas rotirajo, za vsak prostor pa velja načelo "vse notri, vse ven." Jarkice pa imamo na voljo vse leto," pojasni Uroš in nadaljuje, da je minula koronakriza povzročila nekakšno manijo na kokoši in povzročila večje povpraševanje po njih. "Ljudem je zaradi predolgega zaprtja v nekem trenutnu postalo dolgčas, pa so si omislili kokoši in samooskrbo z jajci." Mladi rejec meni, da je v Sloveniji še vedno veliko primerov kmetovanja zgolj iz ljubiteljstva in tradicije, sam pa pravi, da kljub temu, da uživa v svojem delu, tega ne bi počel, če se z opravljanjem dejavnosti ne bi preživel. "V vloženih delovnih urah enostavno moraš zaslužiti svojo plačo," pravi diplomiranec iz ekonomije – podjetništva ter magister kmetijstva, ki pravi, da mu ta kombinacija pride zelo prav. Jarkice krmijo s popolnimi krmnimi mešanicami, ki jih kupujejo v Avstriji, tekom vzreje pa zamenjajo tri različne mešanice. Kot povesta oče in sin krma predstavlja največji strošek, ki se v zadnjem času hitro draži. "Skoraj vsak mesec je cena krme višja, čemur pa s ceno jarkic ne moremo slediti, ker jo kupci ne bi sprejeli. Jarkica tekom vzreje poje za sedem kilogramov krme, za vsakih 14 dni dlje v vzreji pa se ji cena poviša za pol evra. Na primer leghorn rjava jarkica stara 14. do 16. tednov stane 7 evrov, ko dopolni 16. do 18. tednov pa stane že 7,5 evra. Jarkice torej stanejo od 7 do 11 evrov, odvisno od križanke in njene starosti." Več kot tri četrtine vse vzrejenih jarkic, že več kot 15 let kupcem dostavljajo tudi na dom po vsem Sloveniji. Večja produktivnost prinaša večjo občutljivost Robert pove, da je treba za uspešno vzrejo, že od prvega dne, ko pridejo piščančki v hlev, skrbeti za čim bolj optimalne pogoje. "Literatura je eno, priporočeni parametri so drugo, pomemben pa je tudi občutek rejca. V zadnjem času so predvsem piščančki potrebni večje pozornosti, saj ugotavljamo, da je želja po večji produktivnosti živali prinesla tudi večjo občutljivost, pri čemer nam uspešno pomaga visoka veterinarska strokovna pomoč." Pri reji perutnini je najpomembnejše vodilo čim bolj optimalna klima – da se živali v hlevu dobro počutijo in, da reja ni obremenjujoča za okolico. Potrebno je vzdrževanje prave vlage, svežega zraka in suhega nastila. "Če varčujete z energijo ne pričakujte kakovosti. Velika razlika je namreč ali žival zraste na suhem nastilu ali pa vso vzrejo preživi na mokrem in vlažnem ter v slabih pogojih," pojasni Uroš in doda, da hleve po novem ogrevajo z avtomatskim sistemom na sekance. Odvisni so torej od nakupa nastilja - oblovine, krme in sekancev za ogrevanje, viskokokavosten perutninski gnoj pa odkupujejo okoliški kmetje, saj vsebuje malo žagovine, kar pomeni, da ne zakisluje tal in je hkrati suh in sipek kot mivka. Ugotavljata tudi, da se pri piščancih pojavlja več prirojenih anomalij pri modernih visokoroduktivnih križancih, kot v preteklosti. Predvidevata, da zaradi intenzivne selekcije, opažata pa pojav štirih nogoc pri piščančkih in njihovo prehitro dozorevanje, med njimi pa se pojavljajo celo živali, ki niso ne kokoši in ne petelini. Uroš poudari, da je v kmetijstvu nujen preskok miselnosti, potrebna pa je tudi inovativnost. "To zaznavam tudi v naši zgodbi; s težkimi začetki sta se spopadla stara starša, nadaljeval je moj oče, ki se je specializiral in postavil temelje današnje kakovosti, potem pa sem tukaj jaz – tretja generacija, ki sem poleg rejca tudi podjetnik. In prav ta podjetniška miselnost je med našimi kmeti mogoče premalo prisotna," meni Uroš, ki bo vsekakor nadaljeval z vzrejo jarkic. "To je namreč tisto kar gradimo in tu se vidim tudi v prihodnje – v oskrbi majhnih rejcev."

Mon, 22. Feb 2021 at 08:46

145 ogledov

Brezhibna preusmeritev
Pred njenim zagonom potrebujete natančno premišljen načrt, s katerim boste ne glede na vzpone in padce lahko vedno prepričani, da ste se odločili pravilno. Predpriprava namreč postavlja trdne temelje za uspešno izpeljan projekt. Izbira iz pravih razlogov Če želite izbrati in v hlev namestiti molznega robota, morate imeti krave radi. Ali drugače; če se za to tehnologijo odločate, da bi bili čim manj v hlevu, da bi stroj opravil molžo in s tem odpravil vse vaše stike z živalmi, to ni pravi razlog. Pripravljeni morate biti na določeno stopnjo tehnologije, ki zahteva prilagajanje na drugačen način dela. Strokovnjaki pogosto pravijo, da je za mnoge ljudi ta tehnološka prilagoditev težja od ekonomske. Ne glede na vaše prihodnje projekte ta vključuje naložbo, ki bo finančno vplivala na poslovanje kmetije, zato se morate pripraviti na drugačen način upravljanja ter se obkrožiti z ljudmi, ki jih zanima upravljanje tovrstnega molznega sistema. Bistven je odnos zaupanja Pred pripravo in izvajanjem začetnega načrta, je treba opraviti več srečanj s člani ekipe, ki vam bodo prodali robota za molžo. Ta srečanja so osnova za dobro komunikacijo in pomagajo jasno opredeliti vaše poslovne cilje. Zaupanje je namreč bistvenega pomena, ki vas bo pomirilo in vas usmerilo nazaj na prvotne cilje, če boste pod stresom, ko bodo krave prvič stopile v nov hlev in se spoznale z robotsko molžo. Polistajte in s klikom na pasico naročite priročnik MLEČNI IZDELKI, NAREJENI DOMA.  Priprava, priprava, priprava Kot že omenjeno, je za izvedbo tovrstnega projekta potrebna izjemna priprava. Potrebnega je več časa, da izberete model robota, ki ustreza vašim pričakovanjem. Izbira robota in spraševanje ljudi vas bo sprva verjetno nekoliko zmedlo, vendar, če poznate svoje cilje in vrednote in ste v njih prepričani, boste nanje vedno dobili odgovor. »Zakaj izvajamo ta projekt in kaj želimo doseči? Ali to počnemo iz pravih razlogov?« Med obiski drugih hlevov ne oklevajte in vprašajte lastnike molznih robotov: »Če bi morali to storiti znova, kaj bi naredili drugače?« Vedno si namreč želimo deliti svoje uspehe, manj naklonjeni pa smo povedati, kaj bi lahko storili drugače. Dobro se je učiti iz uspehov drugih ljudi, pametno pa se je tudi izogibati ponavljanju njihovih neuspehov. Spoznajte vse o robotskih sistemih molže z branjem, obiski spletnih strani in razpravami z drugimi kmetovalci, ki robota že imajo v hlevu. Sodelujte v delavnicah in na konferencah na to temo in, ko razvijete načrt, ga bodite pripravljeni tudi spremeniti. Če ga pred tem niste strgali vsaj 10-krat, še vedno ni v redu. Posvetovanja so ključnega pomena za razvoj načrta, ki ga boste v hlevu izvajali naslednjih 20 do 30 let. Če se odločite za molznega robota, si zagotovo želite, da bo donosen. Zato je treba v hlevu vse načrtovati in izračunati tako, da živalim zagotovite okolje, ki upošteva njihov vnos krme, nastilj in molžo. Ko pride čas, da razmislite o prostoru na krmilni mizi, širini hleva, vrsti nastilja, zadostni širini hodnikov, prezračevanju in razsvetljavi – je treba storiti vse, da povečate prirejo mleka z optimizacijo vnosa krme, nastilja, prežvekovanja in prostovoljne molže. Za povečanje operativne učinkovitosti je treba upoštevati enostavnost vašega dela. Ker vsaka minuta šteje, morate upoštevati tiste smernice pri gradnji hleva, ki vam bodo omogočile, da bodo krave priredile več mleka na uro, v okviru določenega proračuna. Načrtovanje najboljših in najslabših scenarijev Pripraviti se boste morali tudi na scenarije, ko je cena mleka nižja ali pa so obrestne mere višje, hkrati pa boste lahko na podlagi teh različnih scenarijev ocenili svojo sposobnost odplačevanja kreditov. Pripravite se tudi na dogodke, ki vključujejo nakup krav ali različne stroške krmnega obroka na kilogram mleka. Prav tako bi si morali predstavljati dogodke, v katerih je uspešnost prireje nižja, kot je trenutno, kar se pričakuje predvsem v prvem letu po montaži robota v hlev. Analiza podjetja Lactanet, ki so jo izvedli na 44 kmetijah v Kanadi, ki so prešle na robotski molzni sistem, je namreč pri večini rejcev v prvem letu zabeležila izgube v prireji, ki so posledično povzročile tudi izgubo prihodkov. Ali je treba oceniti možnost izvedbe projekta po fazah? Mogoče. Enkratna ocena mogoče lahko bistveno ogrozi poslovanje. To je odločitev, ki jo je treba sprejeti kot ekipa. Vsaka oseba ima toleranco do tveganj, ko gre za dolg, toda na neki točki morate opraviti ta plačila zato poskrbite, da ne boste izgubili veselja do dela zaradi finančnih pritiskov. Zaključek Zavedati se morate,da je prvo leto, leto učenja tako za krave kot za lastnike. Tudi kadar ste obkroženi z izkušenimi ljudmi, je vsak zagon robotskega molznega sistema edinstven. Ko bodo vaši scenariji ekonomske in tehnične uspešnosti pokazali, da ste v redu, bo projekt najverjetneje uspešen. Očitno je, da morajo biti ti scenariji realni, razumeti in odobriti jih mora celotna ekipa, ki sodeluje v projektu, saj ima vsak član ekipe svojo vlogo pri doseganju vaših ciljev. Lahko računate tudi na svojega kmetijskega svetovalca, ki bo dobro opremljen za pomoč svetoval pri ekonomiki ali prehrani vaših živali. Ne pozabite, da z z molznim robotom ustvarjate posel, ki ustreza vašim ciljem in omogoča rast skladno s pričakovanji in potrebami.

Thu, 18. Feb 2021 at 08:20

595 ogledov

Prestavitev 20-tonskega kozolca toplarja
Na zelenjadarski kmetiji Požar, v Vrhpolju pri Moravčah, na kateri pridelujejo in konzervirajo različno zelenjavo, skrbijo tudi za ohranjanje svetovne slovenske stavbarske prepoznavnosti. Ohranili in prestavili so namreč dvojni kozolec ali toplar, ki se ponaša s častitljivo letnico gradnje 1887 in je njihovim prednikom nekoč služil za sušenje in shranjevanje pridelkov na kmetiji. Čeprav so 20-tonski kozolec, ki se umika novogradnji, z avtodvigalom prestavili brez težav in poškodb,  Požarjeve v kratkem vendarle čakajo nekatera obnovitvena dela, saj ga je že načel zob časa. Zamenjali bodo stebre ter naredili novo leseno ostrešje in ga pokrili tudi z novo strešno kritino. Nekoliko ga bodo še dvignili od tal, da bo še vrsto let lahko lažje služil prvotnemu namenu – shranjevanju pridelkov in kot nadstrešek za kmetijske stroje. Požarjevi so prav gotovo eni izmed redkih, ki so ocenili, da kozolec obdržijo, saj se zavedajo njegove funkcionalne vrednosti ter etnološkega pomena, saj s tem dejanjem ohranjanjo slovensko kulturno dediščino. Zato toplar ostaja sestavni del gospodarskih poslopij na njihovi kmetiji, ki obsega okoli 7 hektarjev na katerih gojijo različno zelenjavo, med katero prevladujejo kapusnice in solate, prepoznavni pa so predvsem po odličnem kislem zelju in kisli repi. BERITE KMEČKI GLAS IN PRIVARČUJTE DO 17,60 EUR. Naročila sprejemamo na: povezavi https://kmeckiglas.com/naroci_se_kg, tel. številkah 01 473 53 59 in 064 222 333 in e-naslovu narocnine@czd-kmeckiglas.si
Teme
molzni roboti prehrana krav molznic

Prijatelji

KMEČKI GLASAlen  Osenjak

NAJBOLJ OBISKANO

Slabih krav ni, le pravilno jih moramo oskrbeti